1
Al Faatihah
Pembukaan
الفاتحة
7
2
Al Baqarah
Sapi betina
البقرة
286
3
Ali Imran
Keluarga Imran
آل عمران
200
4
An Nisaa'
Wanita
النساء
176
5
Al Maaidah
Hidangan
المائدة
120
6
Al An'aam
Binatang ternak
الأنعام
165
7
Al A'raaf
Tempat tertinggi
الأعراف
206
8
Al Anfaal
Harta rampasan perang
الأنفال
75
9
At Taubah
Pengampunan
التوبة
129
10
Yuunus
يونس
109
11
Huud
هود
123
12
Yuusuf
يوسف
111
13
Ar ra'd
Guruh
الرعد
43
14
Ibraahiim
ابراهيم
52
15
Al Hijr
الحجر
99
16
An Nahl
Lebah
النحل
128
17
Al Israa'
Memperjalankan pada malam hari
الإسراء
111
18
Al Kahfi
Gua
الكهف
110
19
Maryam
مريم
98
20
Thaahaa
طه
135
21
Al Anbiyaa'
Nabi-nabi
الأنبياء
112
22
Al Hajj
Haji
الحج
78
23
Al Mu'minuun
Orang-orang mukmin
المؤمنون
118
24
An Nuur
Cahaya
النور
64
25
Al Furqaan
Pembeda
الفرقان
77
26
Asy Syu'araa'
Para penyair
الشعراء
227
27
An Naml
Semut
النمل
93
28
Al Qashash
Cerita-cerita
القصص
88
29
Al 'Ankabuut
Laba-laba
العنكبوت
69
30
Ar Ruum
Bangsa Romawi
الروم
60
31
Luqmaan
لقمان
34
32
As Sajdah
Sujud
السجدة
30
33
Al Ahzaab
Kelompok yang bersekutu
الأحزاب
73
34
Saba'
Kaum Saba'
سبإ
54
35
Faathir
Pencipta
فاطر
45
36
Yaa Siin
يس
83
37
As Shaaffaat
Yang berbaris-baris
الصافات
182
38
Shaad
ص
88
39
Az Zumar
Para rombongan
الزمر
75
40
Ghaafir
Yang mengampuni
غافر
85
41
Fushshilat
Yang dijelaskan
فصلت
54
42
Asy Syuuraa
Musyarawarah
الشورى
53
43
Az Zukhruf
Perhiasan
الزخرف
89
44
Ad Dukhaan
Kabut
الدخان
59
45
Al Jaatsiyah
Yang berlutut
الجاثية
37
46
Al Ahqaaf
Bukit-bukit pasir
الأحقاف
35
47
Muhammad
Nabi Muhammad
محمد
38
48
Al Fath
Kemenangan
الفتح
29
49
Al Hujuraat
Kamar-kamar
الحجرات
18
50
Qaaf
ق
45
51
Adz Dzaariyaat
Angin yang menerbangkan
الذاريات
60
52
Ath Thuur
Bukit
الطور
49
53
An Najm
Bintang
النجم
62
54
Al Qamar
Bulan
القمر
55
55
Ar Rahmaan
Yang Maha Pemurah
الرحمن
78
56
Al Waaqi'ah
Hari kiamat
الواقعة
96
57
Al Hadiid
Besi
الحديد
29
58
Al Mujaadilah
Wanita yang mengajukan gugatan
المجادلة
22
59
Al Hasyr
Pengusiran
الحشر
24
60
Al Mumtahanah
Perempuan yang diuji
الممتحنة
13
61
Ash Shaff
Barisan
الصف
14
62
Al Jumu'ah
Hari Jumat
الجمعة
11
63
Al Munaafiquun
Orang-orang munafik
المنافقون
11
64
At Taghaabun
Hari ditampakkan kesalahan
التغابن
18
65
Ath Thalaaq
Talak
الطلاق
12
66
At Tahriim
Mengharamkan
التحريم
12
67
Al Mulk
Kerajaan
الملك
30
68
Al Qalam
Kalam
القلم
52
69
Al Haaqqah
Hari kiamat
الحاقة
52
70
Al Ma'aarij
Tempat-tempat naik
المعارج
44
71
Nuh
Nabi Nuh
نوح
28
72
Al Jin
Jin
الجن
28
73
Al Muzzammil
Orang yang berselimut
المزمل
20
74
Al Muddatstsir
Orang yang berkemul
المدثر
56
75
Al Qiyaamah
Hari kiamat
القيامة
40
76
Al Insaan
Manusia
الانسان
31
77
Al Mursalat
Malaikat-malaikat yang diutus
المرسلات
50
78
An Naba'
Berita besar
النبإ
40
79
An Naazi'aat
Malaikat-malaikat yang mencabut
النازعات
46
80
'Abasa
Ia bermuka masam
عبس
42
81
At Takwiir
Menggulung
التكوير
29
82
Al Infithaar
Terbelah
الإنفطار
19
83
Al Muthaffifiin
Orang-orang yang curang
المطففين
36
84
Al Insyiqaaq
Terbelah
الإنشقاق
25
85
Al Buruuj
Gugusan bintang
البروج
22
86
Ath Thaariq
Yang datang pada malam hari
الطارق
17
87
Al A'laa
Yang paling tinggi
الأعلى
19
88
Al Ghaasyiyah
Hari pembalasan
الغاشية
26
89
Al Fajr
Fajar
الفجر
30
90
Al Balad
Negeri
البلد
20
91
Asy Syams
Matahari
الشمس
15
92
Al Lail
Malam
الليل
21
93
Adh Dhuhaa
Waktu matahari sepenggalan naik
الضحى
11
94
Asy Syarh
Melapangkan
الشرح
8
95
At Tiin
Buah Tin
التين
8
96
Al 'Alaq
Segumpal darah
العلق
19
97
Al Qadr
Kemuliaan
القدر
5
98
Al Bayyinah
Bukti
البينة
8
99
Az Zalzalah
Kegoncangan
الزلزلة
8
100
Al 'Aadiyaat
Kuda perang yang berlari kencang
العاديات
11
101
Al Qaari'ah
Hari kiamat
القارعة
11
102
At Takaatsur
Bermegah-megahan
التكاثر
8
103
Al 'Ashr
Masa
العصر
3
104
Al Humazah
Pengumpat
الهمزة
9
105
Al Fiil
Gajah
الفيل
5
106
Quraisy
Suku Quraisy
قريش
4
107
Al Maa'uun
Barang-barang yang berguna
الماعون
7
108
Al Kautsar
Nikmat yang banyak
الكوثر
3
109
Al Kaafiruun
Orang-orang kafir
الكافرون
6
110
An Nashr
Pertolongan
النصر
3
111
Al Lahab
Gejolak api
اللهب
5
112
Al Ikhlas
Memurnikan Keesaan Allah
الإخلاص
4
113
Al Falaq
Waktu Subuh
الفلق
5
114
An Naas
Manusia
الناس
6