HR. Tirmidzi
1 Meninggalkan syubhat 2 Makan riba 3 Larangan keras dusta dan ucapan palsu, dan semisal 4 Pedagang dan komentar nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 5 Menyumpahi dagangan dengan sumpah palsu 6 Berdagang pagi hari 7 Dirukhsahkan membeli dengan pembayaran ditangguhkan 8 Tulis-menulis syarat 9 Takaran dan timbangan 10 Jual-beli orang yang menambah 11 Jual beli budak mudabbar 12 Dimakruhkan mencegat barang dagangan 13 Jangan Orang kota menjual kepada orang desa (pelosok) 14 Larangan muhaqalah dan muzabanah 15 Dimakruhkan menjual kurma hingga nampak matang 16 Jual beli janin yang masih dalam kandungan 17 Dimakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan 18 Larangan dua akad dalam satu jual-beli 19 Dimakruhkan jual-beli apa yang tidak ada padamu 20 Dimakruhkan menjual wala" dan meng-hibahkannya 21 Dimakruhkan jual beli hewan dengan hewan secara ditangguhkan 22 Membeli seorang budak dengan dua budak 23 Gandum dengan gandum dengan takaran sama, dimakruhkan melebihi 24 Sharf 25 Membeli kurma setelah diserbuki dan budak yang mempunyai harta 26 Jual beli dengan pilihan selama keduanya belum berpisah 27 Menipu dalam jual beli 28 Membiarkan susu perah di kantong hewan untuk menipu 29 Memberi syarat agar hewan jangan ditunggangi 30 Gadai 31 Membeli kalung-kalungan 32 Mensyaratkan wala" dan teguran terhadapnya 33 Budak yang ingin memerdekakan diri dan punya beaya 34 Jika pengusaha bangkrut dan pemilik modal mendapat dagangannya (asetnya) 35 Seorang muslim dilarang memberi khamar ahlu dzimmah untuk dijual 36 Pinjaman harus dikembalikan 37 Menimbun 38 Jual beli susu yang masih dalam kantung 39 Sumpah palsu untuk merampas harta seorang muslim 40 Jika penjual dan pembeli berselisih 41 Jual beli kelebihan air 42 Dimakruhkan jual-beli sperma 43 Hasil penjualan anjing 44 Upah tukang bekam 45 Rukhsah tukang bekam 46 Dimakruhkan hasil penjualan anjing dan kucing 47 Dimakruhkan menjual budak biduanita 48 Dimakruhkan memisah dua bersaudara ibu dan anak 49 Seseorang membeli budak, mempekerjakan, ternyata ada cacat 50 Rukhsah memakan kurma bagi orang yang lewat 51 Larangan penjualan kurma masih dalam tangkai 52 Dimakruhkan menjual makanan hingga memegang 53 Larangan membeli sesuatu yang telah dibeli saudaranya 54 Jual beli miras (minuman keras) 55 Merekayasa khamar menjadi cukak 56 Memerah hewan tanpa seijin pemilik 57 Menjual kulit bangkai dan patung (arca) 58 Meminta kembali pemberian 59 Araya (kurma yang masih dalam pohon) dan rukhsah tentang ini 60 Lain2 61 Dimakruhkan penipuan dalam jual beli 62 Menimbang dengan sempurna 63 Toleran terhadap orang kesulitan 64 Orang kaya menunda-nunda pembayaran adalah kezhaliman 65 Mulamasah dan munabadzah 66 Salaf dalam makanan dan kurma 67 Pekarangan yang dimiliki bersama, lantas satunya ingin menjual 68 Mukhabarah dan mu'awamah 69 Mensyaratkan pembayaran harus dengan uang 70 Dimakruhkan menipu dalam jual-beli 71 Qardh (mengelola) unta, atau hewan lainnya 72 Jual beli di masjid