HR. Muslim
1 Bolehnya menyerbu musuh yang sudah mendapatkan dakwah 2 Pemimpin memilih amir-amir kecil untuk memimpin sebuah ekspedisi 3 Perintah untuk memberi kemudahan dan tidak membuat orang menjadi lari 4 Larangan untuk berbuat khianat 5 Bolehnya tipuan dalam peperangan 6 Makruhnya berharap untuk bertemu musuh dan perintah untuk sabar 7 Sunahnya doa untuk mendapatan kemenangan saat berjumpa dengan musuh 8 Haramnya membunuh wanita dan anak-anak dalam perang 9 Bolehnya membunuh wanita dan anak-anak dalam penyergapan malam hari 10 Bolehnya memotong dan membakar pepohonan orang kafir 11 Halalnya ghanimah untuk umat ini 12 Al Anfal 13 Pembunuh boleh mengambil harta orang yang dibunuhnya 14 Pemberian bonus di luar harta ghanimah dan penebusan kaum muslimin yang tertawan 15 Hukum fai` 16 Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, "Kami tidak mewariskan, 17 Cara pembagian harta ghanimah di antara orang yang hadir 18 Malaikat diutus untuk membantu dalam perang badar 19 Bolehnya mengikat dan menawan musuh 20 Mengeluarkan yahudi dari Hijaj 21 Mengeluarkan orang-orang yahudi dari Jazirah Arab 22 Bolehnya membunuh orang yang melanggar perjanjian 23 Menyegerakan peperangan 24 Orang-orang Muhajirin mengembalikan pemberian kepada orang-orang Anshar setelah terjadinya pembukaan kota Makkah 25 Bolehnya memakan dari makanan hasil ghanimah di wilayah orang kafir 26 Surat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada Hiraclius 27 Surat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada penguasa-penguasa kafir 28 Peperangan Hunain 29 Peperangan Thaif 30 Peperangan Badar 31 Penaklukan Makkah 32 Menghilangkan patung dari sekitar Ka'bah 33 Tidak boleh membunuh orang quraisy setelah penaklukan Makkah dengan cara melempar batu hingga mati 34 Perjanjian Hudaibiyah 35 Memenuhi perjanjian 36 Peperangan Ahzab 37 Peperangan Uhud 38 Murka Allah kepada orang yang dibunuh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 39 Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menemui gangguan musyrikin 40 Doa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada Allah dan kesabarannya dalam menghadapi hgangguan orang-orang Munafik 41 Dibunuhnya Abu Jahal 42 Dibunuhnya Ka'b bin Ashraf 43 Peperangan Khaibar 44 Peperangan Ahzab 45 Peperangan Dzi Qarad 46 Firman Allah "Dan dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu…" 47 Peperangan wanita bersama laki-laki 48 Wanita yang ikut berperang diberi imbalan, bukan ghanimah 49 Jumlah peperangan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 50 Peperangan Dzatu riqa 51 Larangan minta bantuan kepada orang kafir dalam perang