HR. Ibnu Majah
1 Dorongan untuk berusaha 2 Seimbang dalam mencari penghidupan dunia 3 Berhati-hati dalam dagang 4 Jika seorang laki-laki dibukan pintu rizki dari satu sisi (pintu0 hendaklah ia melaziminya 5 Usaha produktif 6 Penimbun dan importir 7 Upah tukang ruqyah 8 Upah mengajarkan Al-Qur'an 9 Larangan mengambil harga anjing, upah pelacur dan dukun 10 Usahan bekam 11 Sesuatu yang tidak halal untuk dijual 12 Larangan untuk melakukan munabadzah dan mulamasah 13 Seorang laki-laki tidak boleh menjual atas penjualan saudaranya, dan tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya 14 Larangan untuk melakukan najsy 15 Orang kota dilarang menjual kepada orang dusun 16 Larangan untuk mencegat kafilah dagang di luar pasar (untuk mendapat harga murah) 17 Jual beli itu dengan khiyar (kedua belah pihak punyak hak pilih), selama belum berpisah 18 Jual beli khiyar (bebas pilih) 19 Penjual dan pembeli berselisih 20 Larangan menjual sesuatu yang bukan milikmu, dan dari mendapat keuntungan dengan tanpa jaminan 21 Barangsiapa menjual kepada dua orang, maka diberikan kepada pihak yang lebih awal 22 Jual beli urban 23 Larangan jual beli al Hashah dan jual beliau gharar 24 Larangan membeli janin yang ada dalam perut, susu dalam kantung dan apa yang ada dalam air 25 Jual beli muzabadah 26 Iqalah (pematalan dalam jual beli) 27 Membenci penetapan harga 28 Longgar dalam jual beli 29 Bonus 30 Makhruhnya sumpah dalam jual beli 31 Tentang orang yang menjual pohon kurma yang hampir panen, atau budak yang memiliki harta 32 Larangan menjual buah kurma sebelum nampak layak konsumsi 33 Menjual buah yang telah bertahun-tahun dan kadaluarsa 34 Jujur dalam timbangan 35 Hati-hati dalam takaran dan timbangan 36 Larangan untuk belaku khianat 37 Larangan menjual makanan sebelum ada dalam genggaman tangan 38 Jual beli Mujazafah (taksiran) 39 Keberkahan yang diharapkan dari penimbangan barang (makanan) 40 Pasar dan masuk ke dalamnya 41 Keherkahan yang diharap dari berpagi-pagi 42 Jual beli musharrah 43 Manfaat itu berbanding lurus dengan jaminan yang diberikan 44 Garansi pembebasan budak 45 Barangsiapa menjual barang cacat hendaklah memberi penjelasan 46 Larangan memisahkan antara tawanan (anak-anak dari ibunya) 47 Pembelian budak 48 sharf dan perkara yang tidak di perbolehkan melebihkannya secara kontan 49 Barangsiapa mengatakan 'Tidak ada riba kecuali dengan nasiah (tempo)' 50 Jual beli emas dengan perak 51 Menukar emas dengan perak dan perak dengan emas 52 larangan memecah dirham dan dinar 53 Jual beli ruthab (kurma segar) dengan tamar (kurma kering) 54 Muzabanah dan muhaqalah 55 Jual beli al araya dengan cara mentaksirnya dengan kurma kering 56 Jual beli hewan dengan hewan secara nasiah (tempo) 57 Jual beli hewan dengan hewan dengan ukuran berbeda secara tunai 58 Teguran keras dalam riba 59 Jual beli salaf dengan takaran, timbangan dan waktu yang telah ditentukan 60 Barangsiapa melakukan jual beli salam pada sesuatu, maka janganlah ia memindahkannya kepada yang lain 61 Jual beli salam pada kurma yang belum berbuah 62 Jual beli salam pada hewan 63 Persekutuan dan bagi hasil 64 (Hak) lelaki atas anak dan hartanya 65 (Hak) wanita atas harta suaminya 66 Pemberian dan sedekah budak 67 Barangsiapa melewati ternak atau kebun, apakah ia boleh mengambil (manfaat darinya) 68 Larangan untuk mengambil darinya kecuali dengan izin pemiliknya 69 Mengambil ternak