HR. Ibnu Majah
1 Keluar untuk haji 2 Kewajiban haji 3 Keutamaan haji dan umrah 4 Haji di atas kendaraan 5 Keutamaan doa orang yang melaksanakan ibadah haji 6 Sesuatu yang menjadikan haji menjadi wajib 7 Wanita melaksanakan haji tidak bersama walinya 8 Haji adalah jihadnya seorang wanita 9 Menghajikan mayit 10 Menghajikan orang yang masih hidup jika sudah tidak sanggup 11 Hajinya anak kecil 12 Nifas dan haid mengucapkan talbiyah untuk haji 13 Tempat-tempat miqat bagi yang belum ditentukan miqatnya 14 Ihram 15 Talbiyah 16 Mengeraskan suara saat ta;biyah 17 Tempat berteduh bagi orang yang ihram 18 Mengenakan wewangian saat ihram 19 Pakaian yang dikenakan oleh orang yang ihram 20 Celana panjang dan khuff bagi orang yang ihram, jika tidak mendapatkan kain sarung dan sandal 21 Berhati-hati dalam melaksanakan ihram 22 Orang yang melaksanakan ihram membasuh kepala 23 Wanita yang melakukan ihram menutupkan kain ke wajahnya 24 Syarat dalam haji 25 Masuk ke wilayah haram 26 Masuk ke Makkah 27 Mengusap hajat aswad 28 Mengusap rukun Yamani dengan tongkat 29 Lari-lari kecil di sekeliling Ka'bah 30 al Idlthiba' (mengaitkan kain dari bawah ketiak sebelah kanan hingga pundak sebelah kiri) 31 Thawaf (mengelilingi) hajar (aswad) 32 Keutamaan thawaf 33 Shalat dua rakaat setelah thawaf 34 Orang sakit thawaf dengan berkendaraan 35 Multazam 36 Wanita haid mengqadla semua manasik kecuali thawaf 37 Haji ifrad 38 Barangsiapa menggabungkan antara haji dan umrah 39 Thawaf qarin (bagi yang menggabungkan haji dan umrah) 40 Melakukan tamattu' dari umrah ke haji 41 Pembatalkan haji 42 Barangsiapa mengatakan "Pembatalan haji itu khusus bagi mereka" 43 Sa'I antar Shafa dan Marwa 44 Umrah 45 umrah di bulan ramadan 46 Umrah di bulan dzul hijjah 47 Umrah di bulan rajab 48 Umrah dari Tan'im 49 Orang yang memulai umrahnya dari baitul Maqdis 50 Berapa kali Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan Umrah 51 keluar menuju Mina 52 Singgah di Mina 53 Berangkat di pagi hari dari Muna menuju Arafah 54 Persinggahan di Arafah 55 Tempat wuquf di Arafah 56 Berdo'a ketika di Arafah 57 Orang yang datang ke Arafah sebelum fajar ketika malam Jam'un (Muzdalifah) 58 bergerak dari Arafah 59 singgah diantara Arafah dan Muzdalifah bagi orang yang mempunyai hajat 60 Menjama' dua shalat di Muzdalifah 61 Wukuf di Jam' 62 Barangsiapa mendahulukan pergi dari Jam' menuju Mina untuk lempar jumrah 63 Kadar kerikil untuk lemparan 64 Darimana melempar jumar Aqabah 65 Jika melempar jumrah Aqabah maka tidak boleh berhenti di sana 66 Melempar Jumrah dengan berkendaraan 67 Mengakhirkan melempar jumar karena ada udzur 68 Melemparkan untuk anak kecil 69 Kapan orang yang haji selesai dari membaca talbiyah 70 Apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki yang telah melempar jumrah 71 Menggundul (rambut) 72 Orang yang mengempalkan kepalanya 73 Menyembelih 74 Mendahulukan satu manasik sebelum manasik yang lain 75 Melempar jumrah di hari-hari tasyriq 76 Khutbah pada hari nahr (penyembelihan kurban) 77 Menziarahi Ka'bah 78 Meminum air zamzam 79 Masuk ke dalam Ka'bah 80 Bermalam di Makkah pada malam-malam Mina 81 Singgah di Muhashab 82 Thawaf Wada' 83 Wanita haid berangkat lebih dahulu sebelum melakukan thawaf wada' 84 Hajinya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 85 Al Muhshir (yang terhalang untuk sampai ke haram) 86 Tebusan bagi al Muhshir 87 Berbekam bagi orang yang ihram 88 Minyak yang diperbolehkan bagi orang yang ihram 89 Kematian orang yang sedang ihram 90 Denda perburuan yang dilakukan oleh orang yang ihram 91 Hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram 92 Hewan yang dilarang untuk diburu oleh seorang muhrim 93 Rukhshah dalam persoalan itu jika perburuan itu dilakukan bukan untuk bagi orang yang sedang ihram 94 Menandai hewan kurban (unta) 95 Menandai kambing 96 Membuat tanda luka pada hewan 97 Memasang kain pada hewan kurban 98 Hewan kurban terdiri dari betina dan jantan 99 Hewan digiring dari sebelum miqat 100 Mengendarai hewan kurban 101 Jika hewan kurban akan mati 102 Pahala untuk rumah-rumah yang ada di Makkah 103 Keutamaan Makkah 104 Keutamaan Madinah 105 Harta milik Ka'bah 106 Puasa bulan ramadan di Makkah 107 Thawaf saat turun hujan 108 Haji dengan berjalan kaki