HR. Bukhari
1 Firman Allah "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)…" 2 Jika wanita haid ditalak saat haid, maka ia masa iddahnya dimulai dari itu 3 Siapakah yang mentalak, dan apakah seorang laki-laki mentalak isterinya secara langsung 4 Pendapat yang membolehkan talak tiga 5 Orang yang memberikan pilihan kepada isterinya 6 Seseorang yang berkata kepada isterinya "Kamu haram bagiku" 7 Firman Allah "Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu…" 8 Talak saat kondisi gelap mata, terpaksa, mabu, gila, lalai, lupa dan syirik… 9 Khulu' dan apa hubungannya dengan talak 10 Berselisih, apakah itu bisa berisyarat kepada terjadinya khulu'? 11 Menjual budak perempuan tidak dihitung talak 12 Memberi pilihan kepada budak perempuan yang menjadi isteri seorang budak 13 Syafaat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untuk suami Barirah 14 Firman Allah "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik…" 15 Nikahnya wanita musyrik yang masuk Islam, lalu bagaimana dengan iddah mereka? 16 Jika seorang wanita musyrik atau wanita nashrani masuk Islam di bawah (isteri) seorang kafir dzimmi 17 Firman Allah "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang…" 18 Hukum seseorang yang keluarga atau hartanya hilang 19 Isyarat dalam hal talak dan selainnya 20 Li'an 21 Jika seseorang tidak mengakui anak 22 Sumpah orang yang melakukan li'an 23 Laki-laki lebih dulu untuk melakukan sumpah (li'an) 24 Li'an, dan orang yang talak setelah li'an 25 Saling melakukan li'an dalam masjid 26 Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh merajam tanpa bukti" 27 Mahar wanita yang dili'an 28 Perkataan imam kepada dua orang yang melakukan li'an "Sungguh, salah seorang dari kalian telah berbohong, adakah di antara kalian yang ingin taubat?" 29 Memisahkan antara dua orang yang saling li'an 30 Anak diikutkan kepada wanita (yang melakukan li'an) 31 Perkataan imam "Ya Allah, 32 Jika seseorang menjatuhkan talak tiga, setelah itu sang wanita menikah dengan lelaki lainnya setelah iddah selesai, maka suami pertama tidak boleh lagi menyentuhnya 33 Firman Allah "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." 34 Kisah Fatimah binti Qais 35 Wanita yang ditalak, kemudian saat berada di rumah suaminya dikhawatirkan akan diserang... 36 Firman Allah "...Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat…" 37 Firman Allah "...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu…" 38 Merujuk wanita yang haid 39 Wanita yang ditinggal mati suaminya beriddah selama empat bulan sepuluh hari 40 Wanita yang ditinggal mati suaminya memakai celak 41 Wanita yang ditinggal mati suaminya menyisir rambut setelah selesai masa iddah 42 Wanita yang ditinggal mati suaminya mengenakan pakaian yaman 43 Firman Allah "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari…" 44 Mahar untuk wanita pelacur dan nikah yang rusak 45 Mahar wanita yang sudah digauli, bagaimana mengumpulinya, atau mentalaknya sebelum menggaulinya 46 Pemberian Cuma-Cuma untu yang belum ditentukan nilai maharnya