HR. Bukhari
1 Anjuran untuk menikah 2 Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Barangsiapa dari kalian telah memiliki ba`ah…" 3 "Barangsiapa yang tidak memiliki ba`ah hendaklah berpuasa" 4 Banyak isteri 5 Orang yang hijrah, atau melakaukan kebaikan untuk menikahi seorang wanita… 6 Menikahnya orang yang dalam keadaan susah 7 Perkataan seorang laki-laki kepada kawannya "Lihatlah di antara isteriku mana yang kamu sukai…" 8 Larangan untuk hidup membujang dan mengebiri 9 Menikahi gadis 10 Menikahi janda 11 Menikahnya orang muda dengan yang lebih tua 12 Siapa yang dinikahi? Bagaimana wanita yang baik?.. 13 Menjadikan budak-budak wanita sebagai isteri 14 Menjadikan pembebasannya sebagai mahar 15 Menikahnya orang yang dalam kesusahan 16 Sekufu dalam agama 17 Sekufu dalam harta, dan pernikahan lelaki miskin dengan wanita kaya 18 Berhati-hati dari kesialan wanita 19 Wanita merdeka menjadi isteri seorang budak laki-laki 20 Tidak boleh menikah lebih dari empat 21 Firman Allah "Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.." 22 Tidak ada (hukum) persusuan setelah dua tahun 23 Air fahl 24 Persaksian wanita yang menyusui 25 Firman Allah "Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.." 26 Firman Allah "Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perawan yang bersaudara kecuali yang sudah berlalu pada masa lampau.." 27 Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya 28 Niah syighar 29 Bolehklan seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seseorang? 30 Nikah saat ihram 31 Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dilarang dari nikah mut'ah 32 Seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki shalih 33 Seseorang menawarkan anaknya atau saudara perempuannya kepada orang yang baik 34 Melihat sebelum menikahinya 35 Pendapat yang mengatakan "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" 36 Jika walinya adalah yang meminangnya 37 Seseorang menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil 38 Seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan imam 39 Penguasa adalah wali berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 40 Seorang bapak atau selainnya tidak boleh menikahkan (anak perempuannya yang) janda atau gadis kecuali dengan ridlanya 41 Jika menikahkan anak perempuannya, padahal anaknya tidak mau, maka nikahnya ditolak 42 Menikahkan anak yatim 43 Jika pelamar berkata kepada wali 'Nikahkanlah aku dengan si fulanah', kemudian ia menjawab, 44 Seseorang tidak boleh meminang pinangan kawannya hingga ia menyerahkannya 45 Penjelasan tentang meninggalkan pinangan 46 Pinangan 47 Menabuh rebana saat nikah dan acara walimah 48 Firman Allah "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan…" 49 Menikah dengan mahar Al-Qur'an 50 Menikah dengan mahar sebidang tanah 51 Syarat dalam nikah 52 Syarat yang tidak berlaku dalam pernikahan 53 Wewangian untuk pengantin 54 Doa untuk pengantin 55 Doa bagi wanita yang menyerahkan pengantin, dan doa untuk pengantin 56 Bagi yang suka hidup serumah (malam pertama) sebelum perang 57 Menikah dengan perempuan yang masih berumur sembilan tahun 58 Hidup serumah (malam pertama) saat dalam perjalanan 59 Kumpul bersama isteri diawal kali waktu siang hari tanpa kendaraan dan api 60 Permadani dan selainnya untuk wanita 61 Menyerahkan pengantin untuk pengantin laki-laki 62 Meminjam kostum untuk pengantin 63 Doa saat mendatangi isteri (setubuh) 64 Walimah adalah hak 65 Membuat pesta walimah meskipun dengan seekor kambing 66 Seseorang yang membuat acara pesta untuk sebagian isteri lebih meriah dari sebagian isterinya lainnya 67 Orang yang membuat pesta walimah kurang dari satu kambing 68 Wajib menghadiri undangan walimah 69 Orang yang tidak memenuhi undangan walimah maka ia telah bermaksiat kepada Allah 70 Orang yang menghadiri jamuan dengan kaki kambing 71 Memenuhi undangan 72 Perginya wanita dengan anak-anak ke acara walimah 73 Apakah seseorang harus kembali saat melihat kemungkaran saat acara walimah 74 Wanita menjadai pelayan jamuan dalam acara pesta walimah 75 Minuman yang memabukkan dan yang tidak dalam acara walimah 76 Bersikap lembut dengan wanita 77 Wasiat untuk wanita 78 Firman Allah "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…" 79 Bergaul dengan baik dengan keluarga 80 Seorang ayah memberi nasihat kepada anak perempuannya perihal suami 81 Wanita puasa sunah dengan izin suaminya 82 Jika wanita tidur dengan menjauhi ranjang suaminya 83 Wanita tidak boleh menerima laki-laki lain di rumah suaminya kecuali dengan izin 84 Mengkufuri nikmat 85 Hak suami atas dirimu 86 Wanita menjadi pengelola dalam rumah suaminya 87 Firman Allah "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)…." 88 Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mendiamkan isteri-isterinya di luar rumah mereka, 89 Sesuatu yang harus dihindari saat memukul isteri 90 Tidak mentaati suami dalam kemaksiatan 91 Firman Allah "Dan jika wanita takut akan terjadi nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya…" 92 Azl 93 Mengundi isterinya saat akan safar 94 Wanita memberikan jatah hari gilirnya untuk madunya 95 Berlaku adil sesama isteri 96 Jika menikah dengan janda 97 Menggilir beberapa isteri dengan satu kali mandi 98 Laki-laki mengunjungi isteri-isterinya dalam satu hari 99 Seorang suami minta izin kepada semua isterinya agar ia dirawat di rumah salah seorang dari isterinya saat sakit 100 Kecintaan seorang laki-laki lebih untuk salah satu dari para isterinya 101 Memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada 102 Cemburu 103 Cemburu dan kemarahan wanita 104 Seorang ayah membela anak karena rasa cemburu 105 Jumlah laki-laki sedikit dan perempuan banyak 106 Janganlah seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali dengan mahramnya 107 Apa yang dibolehan bagi laki-laki untuk menyendiri dengan wanita di hadapan manusia 108 Lelaki yang berlaku menyerupai wanita tidak boleh masuk menemui wanita 109 Wanita melihat orang habasyah 110 Wanita keluar untuk suatu hajat 111 Wanita minta izin suaminya untuk keluar menuju masjid 112 Apa yang dihalalkan untuk mengunjungi dan memandang perempuan karena sebab persusuan 113 Wanita tidak boleh memandang wanita lain untuk diceritakan kepada suaminya 114 Perkataan seorang laki-laki "Sungguh aku akan menggilir semua isteriku malam ini" 115 Tidak boleh mengetuk rumah isterinya saat malam (dari safar) 116 Meminta anak 117 Wanita yang suaminya tidak ada mencukur bulu kemaluan dan menyisir rambut 118 Firman Allah "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka.." 119 Firman Allah "Dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu…" 120 Seorang ayah menusuk lambung anaknya saat marah